รับตรวจ ปจ.2/ตรวจรถโมบายเครน,ตรวจรถบรรทุกติดเครนรับตรวจเครน,ปจ.2,บริษัทรับอบรมโมบายเครน,Mobil crane,รับอบรมเครน, ตรวจรถเฮี๊ยบ ,อบรมรถเครน,รับอบรมรถเครน,ฝึกอบรมรถเครน,รับทดสอบน้ำหนัก,รับตรวจรถเครน,อบรมโมบายเครน,รับอบรมเครน ,อบรมคนขับรถโมบายเครน

ลงประกาศฟรี
บริการ อื่นๆ » 14150

รับตรวจ ปจ.2/ตรวจรถโมบายเครน,ตรวจรถบรรทุกติดเครนรับตรวจเครน,ปจ.2,บริษัทรับอบรมโมบายเครน,Mobil crane,รับอบรมเครน, ตรวจรถเฮี๊ยบ ,อบรมรถเครน,รับอบรมรถเครน,ฝึกอบรมรถเครน,รับทดสอบน้ำหนัก,รับตรวจรถเครน,อบรมโมบายเครน,รับอบรมเครน ,อบรมคนขับรถโมบายเครน

รายละเอียด

1) เซ็นต์รับรองและตรวจสอบและออกเอกสาร / ปจ.1 / คป.1/ ปจ.2, คป.2
@@ ตรวจสอบ /รับรองเอกสารรายงาน ปจ.1/คป.1
- ตรวจเครนทุกชนิด
- ตรวจรอกทุกชนิด
- ตรวจลิฟท์ทุกชนิด
- ตรวจปั้นจั่นทุกชนิด

@@ ตรวจสอบ /รับรองเอกสารรายงาน ปจ.2/คป.2

- รถเครน
- รถเฮี๊ยบ
- รถแบคโฮ
-รถบรรทุกติดเครน
- รถ Fork Lift
- Mobile crane
- รถ Boom-lift
- รถ X -lift
- รถกระเช้า


1. รับอบรมหลักสูตร Mobile crane /รถเครน/รถบรรทุกติดเครน/รถเฮี๊ยบ/รถกระเช้า/
รถบลูมลิฟท์ /รถเอ็กลิฟท์ /รถแบล็คโฮ

- หลักสูตรผู้บังคับปั่นจั่น
- หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ
- หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้งาน
- หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น

2.อบรมเครนปั่นจั่น Ovdr head cran
- หลักสูตรการปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ
- หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ
- หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น
- หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น
3. “ การขับและบำรุงรักษารถยก (Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ”

รายละเอียดในการฝึกอบรม (ทฤษฏี) อบรม บจก.เอ็นเซฟ ฯ
1.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้า พ.ศ.2552
1.2 ความรู้ทั่วไปและหลักการยกของโฟร์คลิฟต์
- ประเภทรถยก
- ความหมายของโค๊ตรถยก
-อุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้กับเครน
- การบำรุงรักษาประจำวัน
- โครงสร้างรถยก , ส่วนประกอบ ชื่ออุปกรณ์ควบคุมและตำแหน่ง
-การผูกหรือการรัดวัตถุก่อนการยก
1.3 การขับขี่รถโฟร์คลิฟต์อย่างถูกต้องปลอดภัย
1.4 ข้อปฏิบัติในการขับรถโฟร์คลิฟท์
1.5 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์
1.6 การใช้รถยก (โฟร์คลิฟท์ ) อย่างปลอดภัย
1.7 ภาคปฏิบัติ ทดสอบการยกและเคลื่อนย้าย
และการขับขี่อย่างปลอดภัย
ภาคทดสอบ
- ปรนัยร้อยละ 60
- ปฏิบัติร้อยละ 40

### รับตรวจสอบและจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตามหลักสูตรการอบรม

1. รายละเอียดในการฝึกอบรม (ทฤษฏี)
1.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้า พ.ศ.2552
1.2 มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
1.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
1.5 บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
1.6 ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
1.7 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
1.8 ระบบสัญญาณเตือน และ Limit Switch
1.9 การใช้สัญญาณมือ
1.10 วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
1.11 การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
1.12 การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
สิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.ทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test)
ภาคทดสอบ
- ปรนัยร้อยละ 60
- ปฏิบัติ ร้อยละ 40
@@ มีลูกตุ้มเหล็กที่ได้มาตรฐานในการทดสอบการรับน้ำหนัก (Test Load)
ทั้งในและนอกสถานที่ หากนำรถมาทดสอบที่ศูนย์อยุธยา
ฟรีลูกตุ้มในการทดสอบ ออกเอกสารแบบ ปจ.2 ราคาคันละ 2,000 บาท

2) ตรวจระบบไฟฟ้า , ตรวจอาคาร (ประจำปี/ใหญ่)
@@@ ตรวจสอบอุณภูมิความร้อนด้วยเทอร์โมสแกน ด้วยกล้องอินฟาเรดอย่างละเอียด
@@@ จัดทำรายงานรูปเล่มอย่างละเอียด

รายละเอียดการตรวจสอบ
1. ตรวจระบบไฟฟ้าแรงสูง (High voltage)
2. ตรวจสอบหม้อแปลง (Transformer)
3. ตรวจสอบวงจรประธาน (Main Distribution Board)
4. ตรวจสอบการเดินสายในรางเคเบิล รางเดินสายและท่อร้อยสาย
5. ตรวจสอบวงจรป้อนและวงจรย่อย
6. วัดค่า Grounding อุปกรณ์ ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ มอเตอร์ อุปกรณ์
สำนักงาน ตู้น้ำดื่ม
7. ตรวจสอบความปลอดภัยในห้องเก็บสารเคมี
8. ตรวจสอบและวัดค่าระบบป้องกันฟ้าผ่า
9 . บริการ PM Tranformer ทำความสะอาด เช็ด ปัดฝุ่น บำรุงรักษา
PM หม้อแปลง ตู้MDB DB และอื่น
10.บอกค่าเทอร์โมสแกน ด้วยกล้องอินฟาเรด
11. รับเขียน Single linediagram

@@@ โดยมีเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย
1.เครื่องวัดกระแส ความถี่ PF ฮาร์โมนิคส์Power Quality Analyzer
2.เครื่องมือตรวจวัดค่าความต้านทานดินEarth Resistance Tester
3.กล้องอินฟาเรดตรวจจับความร้อนThermography Scan
4.เครื่องมือตรวจวัดกระแสไฟฟ้าDigital Clamp Meter
5.เครื่องมือตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าDigital Multimeter
6.เครื่องมือตรวจวัดการรั่วไหลกระแสไฟฟ้า,การต่อสายดินVolte alert


ตรวจระบบอาคาร
*** บริการตรวจสอบอาคาร ระบบอาคาร ตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามกฏหมายที่กำหนด)

1.การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
1.1การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
1.2การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
1.3 การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
1.5 การชำรุดสึกหรอของอาคาร
1.6การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
1.7 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร
3.การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
4 .การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 089-9438050 0631898663
บจก.เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ.พระนครศรีอยุธยา
E-mail : ensafe08@gmail.com
TD line 0899438050bbb

ราคา 3,000 บาท บริการ อื่นๆ ขนาด

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 14150
ผู้ประกาศ : หทัยรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ : 0899438050
อีเมล : ensafe08@gmail.com
วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2564 เวลา 10:16:29 น.
วันที่หมดอายุ : 29 มิถุนายน 2564
IP : 125.26.30.xxx
เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง เข้าชมรวม 90642 ครั้ง