แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล-แพ็คคู่ 30+30 แึึคปซูล llขมิ้นชันแคปซูล ใบย่านางแคปซูล ใบมะรุมแคปซูลll เราตั้งใจทำ-ให้คนรักสุขภาพซื้อซ้ำอีก อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย เสริมสวย, ความงาม » กรุงเทพมหานคร » 8927

แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล-แพ็คคู่ 30+30 แึึคปซูล llขมิ้นชันแคปซูล ใบย่านางแคปซูล ใบมะรุมแคปซูลll เราตั้งใจทำ-ให้คนรักสุขภาพซื้อซ้ำอีก อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

คำอธิบายภาพ: มีรูปภาพสินค้า จำนวน 18 รูป ของประกาศนี้ คลิกเพื่อชมรูปใหญ่

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร ชนิดแคปซูล : สูงเนิน เราตั้งใจทำ-ให้คนรักสุขภาพซื้อซ้ำอีก
รูปที่ 1zwz รูปรวมผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล)ใบย่านางแคปซูล ใบมะรุมแคปซูล ขมิ้นชันแคปซูล
รูปที่ 2-3zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล) ใบย่านางแคปซูล ราคาแพ็คละ 90 บาท
รูปที่ 4-5zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล) ใบมะรุมแคปซูล ราคาแพ็คละ 90 บาท
รูปที่ 6-7zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล) ขมิ้นชันแคปซูล ราคาแพ็คละ 90 บาท

รูปที่ 8-9zwz รูปรวม ผลิตภัณฑ์ (แพ็คคู่ 30+30แคปซูล) 3 แพ็คคู่
รูปที่ 10zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คคู่ 30+30 แคปซูล) ใบย่านางแคปซูล + ใบมะรุมแคปซูล ราคาแพ็คละ 95 บาท
รูปที่ 11zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คคู่ 30+30 แคปซูล) ใบย่านางแคปซูล + ขมิ้นชันแคปซูล ราคาแพ็คละ 95 บาท
รูปที่ 12zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คคู่ 30+30 แคปซูล) ขมิ้นชันแคปซูล + ใบมะรุมแคปซูล ราคาแพ็คละ 95 บาท

รูปที่ 13zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คคู่ 30+30 แคปซูล) ด้านหน้าขยายใหญ่ ใบย่านางแคปซูล + ใบมะรุมแคปซูล
รูปที่ 14zwz รูปรวมผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยวและแพ็คคู่ ใบย่านางแคปซูล และ ใบมะรุมแคปซูล)
รูปที่ 15zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คคู่ 30+30 แคปซูล) ด้านหน้าขยายใหญ่ ใบย่านางแคปซูล + ขมิ้นชันแคปซูล
รูปที่ 16zwz รูปรวมผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยวและแพ็คคู่ ใบย่านางแคปซูล และ ขมิ้นชันแคปซูล)
รูปที่ 17zwz ผลิตภัณฑ์(แพ็คคู่ 30+30 แคปซูล) ด้านหน้าขยายใหญ่ ขมิ้นชันแคปซูล + ใบมะรุมแคปซูล
รูปที่ 18zwz รูปรวมผลิตภัณฑ์(แพ็คเดี่ยวและแพ็คคู่ ขมิ้นชันแคปซูล และ ใบมะรุมแคปซูล)

zwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwz

ธรรมชาติบำบัด : การดูแลสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ : พอเพียง ดูดี เรียบง่าย ไร้ผลข้างเคียง

ผลจากกระแสความนิยมธรรมชาติทำให้ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆหันมา

ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ทั้งในการดูแลสุขภาพและการส่งเสริม

สุขภาพ เป็นที่ทราบแล้วว่าการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทย ที่มีการใช้สืบต่อ

กันมายาวนาน และพบว่าไม่มีผลข้างเคียงในการดูแลรักษาสุขภาพ จึงไม่แปลกใจที่พบว่าผู้คนส่วน

ใหญ่จะหวนคืนสู่วิถีธรรมชาติเน้นการใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านดูแลสุขภาพของตนเองก่อนป่วย ซึ่ง

สอดคล้องกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเป็นการรักษาที่ช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบว่าแท้ที่จริงแล้วการรักษา

และดูแลตนเองด้วยการสร้างสมดุลให้กับร่างกายถือเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจแข็ง

แรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพรวมถึงผู้ปฏิบัติตนตามแนวธรรมชาติบำบัดเพิ่มจำนวนมากขึ้นขยาย

เป็นวงกว้างโดยไม่จำกัดระดับอายุ มีการรับรู้ข้อมูลทางวิชาการและให้ความสนใจที่จะบริโภคสมุนไพร

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เช่น ใบย่านาง ใบมะรุม ขมิ้นชัน ใบบัวบก กันเป็นประจำ ทั้งที่นำมาทำเป็น

อาหาร หรือ นำมาชงดื่ม รวมถึงบริโภคสมุนไพรที่ได้แปรรูปและบรรจุในรูปของแคปซูล ซึ่งสะดวกต่อ

การบริโภคและพกพา ดังนั้นการดูแลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัด ยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ

วิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้
zwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwz

หลากหลายคำตอบ : ขอเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคอีกตัวเลือกหนึ่ง
พิจารณาเลือก: ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร [ใบย่านางผง ใบมะรุมผง ขมิ้นชันผง เกรดA]

ชนิดแคปซูล 500 มกzwz ::: สูงเนิน เราตั้งใจทำ ให้คนรักสุขภาพซื้อซ้ำอีก :::

#คำตอบที่ 1zwz
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ชนิดแคปซูล : เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จดทะเบียนใช้ชื่อว่าวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพ บ้านญาติเจริญ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในส่วน

ของกระบวนการผลิต ได้มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการแปรรูป จากผู้มีประสบการณ์ตรงใน

การผลิตยาสมุนไพรครบวงจรของแผนกการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลของ

รัฐบาลมาไม่น้อยกว่า 20 ปี อีกทั้งเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค

ศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ตามมาตรา 33(1)(ก)

#คำตอบที่ 2zwz
ทำไม? ต้องเลือกใช้เฉพาะ (ใบ)ย่านาง และ (ใบ)มะรุมเท่านั้น :: นำมาแปรรูปเป็นผงสมุนไพร ::

ใบย่านางผง100% และใบมะรุมผง 100% เพื่อบรรจุลงในแคปซูล ขนาด 500 มกzwz

ใบย่านางสมุนไพรฤทธิ์เย็น : เฉพาะส่วน(ใบ)ย่านางมีผลการวิจัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน

รับรองว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญจำนวนมาก และในจำนวนนี้มีสารอาหารมากกว่า 10 ชนิดที่โดด

เด่นมีอยู่ในใบย่านางพบจำนวนปริมาณที่สูง หมอพื้นบ้านและหมอยาโบราณของไทยได้นำใบย่านางมา

ใช้เป็นสมุนไพรโดยใช้เป็นทั้งอาหารและยาต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เนื่องจาก

สรรพคุณหลักของใบย่านางก็คือนำมาใช้ในการปรับสมดุล บำบัด และ บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจาก

กรณีภาวะร่างกายไม่สมดุล แบบร้อนเกิน ในทางการแพทย์แผนจีนเรียกว่า หยางเกิน ตามหลักทฤษฎี

สภาวะร่างกายระหว่าง หยิน-หยาง ต้องสมดุลกัน หยินคือเย็น และ หยางคือร้อน ซื่งก็สอดคล้องกับ

การแพทย์แผนไทย ถ้าร่างกายมีภาวะร้อน-เย็นที่สมดุลกัน ก็จะทำให้ร่างกายเป็นปกติ นับได้ว่าเป็น

ภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยและได้เรียกชื่อทางยาของใบย่านางว่า หมื่นปี บ่ เฒ่า


ใบมะรุมสมุนไพรฤทธิ์ร้อน :เฉพาะส่วน(ใบ)มะรุมได้มีข้อมูลทางวิชาการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับกันว่าใน

ใบของมะรุมมีสารอาหารและวิตามินที่มีคุณภาพมากมาย เมื่อเทียบน้ำหนัก ounce-for-ounce หรือ

ปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน ใบมะรุมจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามีสารอาหารที่มากว่า

ผักหรือผลไม้ที่พวกเราบริโภคในชีวิตประจำวันเสียอีก แม้กระทั่ง ผลการวิจัยและการค้นคว้า ของ การ

แพทย์สมัยใหม่จากหลายสถาบันทั่วโลก สรุปว่าในใบมะรุมมี สารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ซึ่งมี

ประสิทธิภาพเสริมสร้างภูมิต้านทานและฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง เป็นที่ยอมรับกันว่าให้ใบมะรุมจัดเป็น

สมุนไพรครอบจักรวาลอีกตัวหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่า มะรุม ต้นไม้เพื่อชีวิต ใบมะรุมไม่ควรรับประทาน

ต่อเนื่องยาวนาน ควรหยุดพักหรือเว้นวรรค แล้วค่อยกับมาบริโภคใหม่ หรือ รับประทานสลับกับ

สมุนไพรตัวอื่นๆ

ขั้นตอนการแปรรูปสมุนไพรเดี่ยว(ใบ)ย่านางสด และ (ใบ)มะรุมสด :

ข้อ 1zwzพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือก (ใบ)ย่านางสด (ใบ)มะรุมสด

ข้อ 2zwzเด็ดจากต้นเวลาเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ข้อ 3zwzทุกขั้นตอนการแปรรูป เป็นไปตามหลักวิชาการ

ข้อ 4zwzมั่นใจรักษาคุณค่าทางโภชนาการ ใกล้เคียงใบสด มากที่สุด

#คำตอบที่ 3zwz
ขมิ้นชัน : สมุนไพรมหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ

ขมิ้นชัน : สมุนไพรในตำนานสารพัดคุณประโยชน์ คนไทยและคนเอเซีย รู้จักขมิ้นชันกันดี เพราะมัก

จะพบในชีวิตประจำวันโดยนิยมใช้ปรุงแต่กลิ่นและรสในอาหารหลากหลายชนิด ขมิ้นชันนอกจากเป็น

อาหารแล้วยังเป็นยารักษาโรคจากธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพ เพราะมีงานศึกษาวิจัยพบว่ามีคุณค่าต่อ

สุขภาพยิ่งนักโดยเฉพาะสารคอร์คูมิน(Curcumin)ในขมิ้นชันมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการ

อักเสบสูงมาก รวมถึงสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

รวมทั้งนักธรรมชาติบำบัด ให้ความเห็นว่า ผู้ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยควรกินขมิ้นชันเป็นอาหาร และ ต้องกินเป็น

ประจำ จะช่วยบำรุงร่างกายและมีผลให้การทำงานของอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

ทำไม เกรดA ? ขมิ้นชัน::วังน้ำเขียว ขมิ้นชันผงเกรด A บริสุทธิ์ 100% มีคุณภาพดีเพราะอะไร?

ข้อ 1zwz ภูมิอากาศของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เหมาะในการปลูกขมิ้นชันให้มีคุณภาพดี
ข้อ 2zwz ขมิ้นชันสดที่นำมาแปรรูปมีอายุราว 9-12เดือน และใช้ความร้อนอบแห้งไม่เกิน 65 ํc
ข้อ 3zwz ทุกขั้นตอนการแปรรูปเป็นไปตามหลักวิชาการ
ข้อ 4zwz ควบคุมการแปรรูปโดยผู้มีประสบการณ์ตรง มากกว่า 20 ปี

#คำตอบที่ 4zwz
แพ็คเดี่ยว แพ็คคู่ มีให้เลือกใช้ :: ตอบสนองต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

เนื่องจากผู้บริโภคมีหลากหลายกลุ่ม และความต้องการที่จะบริโภคสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ในปริมาณที่แตกต่างกันไป และระยะเวลาหรือความต่อเนื่องในการบริโภคสั้นยาวไม่เท่ากัน ควรมี

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อ จึงมีขนาดบรรจุภัณฑ์

2 ชนิด คือ บรรจุภัณฑ์แพ็คเดี่ยว 60แคปซูลๆละ500มกzwz และบรรจุภัณฑ์แพ็คคู่ 30+30 แคปซูลๆละ

500 มกzwz (รับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ หนึ่งแพ็คก็สั่งซื้อได้ )ดังนี้

:::แพ็คเดี่ยว บรรจุ 60 แคปซูล ใบย่านางผง ราคา 90 บาท
:::แพ็คเดี่ยว บรรจุ 60 แคปซูล ใบมะรุมผง ราคา 90 บาท
:::แพ็คเดี่ยว บรรจุ 60 แคปซูล ขมิ้นชันผง เกรด A ราคา 90 บาท

:::แพ็คคู่ บรรจุ 30 แคปซูล ใบย่านางผง (คู่กับ) บรรจุ 30 แคปซูล ใบมะรุมผง ราคา 95 บาท
:::แพ็คคู่ บรรจุ 30 แคปซูล ใบย่านางผง (คู่กับ) บรรจุ 30 แคปซูล ขมิ้นชันผงเกรดA ราคา 95 บาท
:::แพ็คคู่ บรรจุ 30 แคปซูล ขมิ้นชันผงเกรดA (คู่กับ) บรรจุ 30 แคปซูล ใบมะรุมผง ราคา 95 บาท

#คำตอบที่ 5zwz
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพ มี คติพจน์ประจำกลุ่ม ที่สมาชิกทุกคนมีพันธกิจ

ร่วมกันว่า เราตั้งใจทำ-ให้คนรักสุขภาพซื้อซ้ำอีก ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า การทำงานทุกๆขั้นตอน

ผ่านการตรวจสอบถูกควบคุม โดยผู้ชำนาญการมากว่า 20 ปี และสมาชิกต้องมีความพึงพอใจ ก่อนที่

ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภค

zwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwzzwz

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพ
บ้านญาติเจริญ ตzwzสูงเนิน อzwzสูงเนิน จzwzนครราชสีมา
ธรรมะโอสถ โครงการรู้สมุนไพร-ใส่ใจสุขภาพรับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ และส่งของทางไปรษณีย์ ให้บริการโดยไม่กำหนดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

เราตั้งใจทำ - ให้คนรักสุขภาพซื้อซ้ำอีก

ขอขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าของ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพ

ราคา 90 บาท ขาย เสริมสวย, ความงาม ขนาด แพ็คเดี่ยว 60 แคปซูล

แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 8927
ผู้ประกาศ : วราภรณ์
เบอร์โทรติดต่อ : 0859077188
อีเมล : 10000years-not-old@hotmail.co.th
วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2556 เวลา 21:04:44 น.
วันที่หมดอายุ : 08 ธันวาคม 2556
IP : 110.171.67.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 24383 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา