โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I-Genius Khonkaen (Central Plaza ชั้น 5 ) ตzในเมือง อzเมืองขอนแก่น

ลงประกาศฟรี
รับสอน การศึกษา » ขอนแก่น » 17389

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I-Genius Khonkaen (Central Plaza ชั้น 5 ) ตzในเมือง อzเมืองขอนแก่น

รายละเอียด

I-GENIUS KK
Intensive English Program
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้าน การฟัง, การพูด, การอ่าน, การเขียน, การใช้ศัพท์, ไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียง และสาเนียงที่ถูกต้อง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหา เติมเต็ม และต่อยอด ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีอยู่ ให้สามารถพัฒนาและนาออกมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนาความรู้ในทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนสอบเข้าเรียนต่อในประเทศหรือในต่างประเทศ การสอบสัมภาษณ์เข้าทางาน ตลอดจนใช้ในการทางานในองค์กรที่มีความจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ
รูปแบบการเรียน
• เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Buffet เรียนได้ไม่จากัดชั่วโมง ครบทุก Skills รับรองผล 100%
• ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนได้ตั้งแต่ระดับต้น-สูงสุด
• พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับการก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน AEC
• เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษครอบคลุมการใช้งาน ทั้งในรูปแบบการใช้ในการสื่อสารในชีวิตประวันทั่วๆ ไป, การเรียนในระดับมัธยม, ระดับอุดมศึกษา, การเรียนในระดับปริญญาโท-เอก, การเตรียมตัวสอบ TOEFL (iBT), IELTS และ TOEIC การทางานในองค์กรต่างๆ และที่การทาธุรกิจกับชาวต่างชาติ
เนื้อหาการเรียนหลักๆ ประกอบด้วย
• Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแม่นยา โดยสถาบันฯได้สรุปเนื้อหา Grammar ด้วยเทคนิคอย่างง่าย และรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริงทั้งการพูดคุยสื่อสาร การทาข้อสอบ และการเขียนขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ โดยผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังนี้
o ระดับไวยากรณ์ขั้นต้น (Pre-intermediate Level) สอนสด
o ระดับไวยากรณ์ขั้นกลาง (Intermediate Level) สอนสด
o ระดับไวยากรณ์ชั้นสูง (Advanced Level) สอนสด

• English Oral Communication การพูดคุยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นการฝึกทักษะการพูดและฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน การทางาน การทาธุรกิจ การสื่อสารเชิงวิชาการ โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสื่อผสมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและสมจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้ในการฟังพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ผู้เรียนสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ไม่จากัด สอนโดย Native Speakers เข้าเรียนสดได้ทุกวัน มีชั่วโมงสอนสดให้เลือกเข้าเรียนกว่า 1,000 ชั่วโมง
o ระดับสนทนาภาษาอังกฤษขั้นต้น (Pre-intermediate Level) สอนสด
o ระดับสนทนาภาษาอังกฤษขั้นกลาง (Intermediate Level) สอนสด
o ระดับสนทนาภาษาอังกฤษชั้นสูง (Advanced Level) สอนสด

• English for Success เนื้อหาการเรียนในส่วนนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวไปสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น TOEFL (iBT), IELTS, TOEIC หรือการเตรียมตัวสอบเรียนต่อในปริญญาตรี-เอก ให้ได้ผลคะแนนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถาบันฯ ได้รวบรวมคาศัพท์ (Vocabulary), ข้อสอบการอ่าน (Academic Reading), ข้อสอบการฟัง (Basic listening & Academic Listening), การสอบ Speaking ของ TOEFL & IELTS (Academic Speaking) และการเขียนทั้งรูปแบบ Basic Writing, E-mail Writing จนถึง Advanced Writing ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนไม่จากัดชั่วโมง สอนสด
• Speaking 101 and I-Genius GURU Hours ชั่วโมงเรียนแบบพิเศษพิเศษ เพื่อเสริมความมั่นในให้กับผู้เรียนที่ไม่ค่อยมั่นใจพูดคุยภาษาอังกฤษ, GURU Hours จะเผยกลเม็ด เคล็ดลับเด็ดๆ การเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง การสอบสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งาน เรียนภาษาอังกฤษยังไงให้เก่งไวไว สารพันคาถาม ทั้งนี้สถาบันฯ ได้จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนา ไว้คอยให้คาแนะนาในการวางแผนการเรียน การทางาน ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
• I Learning Multimedia System Technology สถาบันฯ ได้นาระบบสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย กล่าวคือเป็นการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าใช้แล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุด โสตทัศนศึกษาที่ทันสมัย มีทั้งรูปภาพประกอบ แสง สี เสียง รวมไปจนถึงการรวบรวมแบบฝึกหัด จาลองการทาข้อสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้งานด้านภาษาได้อย่างมั่นใจแม่นยา ก่อนที่จะไปสอบจริง อาทิเช่น Listening Comprehension, Speaking, Reading, Writing และ Grammar ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งการเข้าเรียนกันระบบ I Learning System Technology จะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ระยะเวลาเรียน 5 เดือน
หมายเหตุ - I Learning Multimedia System Technology เข้าเรียนได้แบบ Buffet ไม่จากัดชั่วโมง - เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียน ผู้เรียนสามารถทา Placement Test ได้ก่อนล่วงหน้า
^^

ราคา 19,750 บาท รับสอน การศึกษา ขนาด

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 17389
ผู้ประกาศ : อัญชิรา
เบอร์โทรติดต่อ : 0911872484
อีเมล : igenius.khonkaen@gmail.com
วันที่ประกาศ : 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:41:44 น.
วันที่หมดอายุ : 06 มกราคม 2556
IP : 1.2.131.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 11347 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา