Music and engineering School (ME) ที่นี่จะทำให้สมองซีกซ้ายและขวาของคุณเท่ากัน ตzในเมือง อzเมืองนครราชสีมา

ลงประกาศฟรี
รับสอน การศึกษา » 28003

Music and engineering School (ME) ที่นี่จะทำให้สมองซีกซ้ายและขวาของคุณเท่ากัน ตzในเมือง อzเมืองนครราชสีมา

รายละเอียด

iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
และประชาชนผู้ที่สนใจ โดยมีอาจารย์สอนเป็นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี, โท และ เอก จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย
โดยที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์และผู้ปกครองสามารถเลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อสัมพันธ์ทั้ง กทม และ ขอนแก่น นาย ภาธสุ ดวงมาลา
ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13 เลขที่ 37 / 448 มzwz 4 ตzwzคลองสาม อzwz คลองหลวง จzwz ปทุมธานี 12120 Tel: xxx-885-7277, 093-320-1455
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ เวลา 09:00 น –21:00 น ibookengineering@gmailzwzcom,
wwwzwzibookengineeringzwzcom, wwwzwzibookengineeringzwzwordpresszwzcom

*สอนพิเศษ ชีววิทยา, สอนพิเศษ ฟิสิกส์
-> รับสอนตั้งแต่ มzwz4-ปริญญาตรี ปี 4
*สอนพิเศษ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
* สอนพิเศษ สร้างและออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Microsoft Office (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม ด้วย Access)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 14 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบแผ่นปร็นซ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง PCB)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver8 (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง เว็บไซด์ ) และ Joomla
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างหุ่นยนต์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ กลศาสตร์วิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วัศดุวิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ระบบควบคุม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การออกแบบดิจิทัลและลอจิก
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ หลักการสื่อสาร
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สัญญาณและระบบ
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การประมวลผลภาพดิจิทัล
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วิศวกรรมไมโครเวฟ
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม Auto CAD
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ คณิตศาสตร์, สอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ, สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์, สอนพิเศษ ภาษาไทย
-> รับสอนตั้งแต่ ปzwz1-มzwz6
*สอนพิเศษ E-mail
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 13 ขวบขึ้นไป
*รับสอนพิเศษ เคมี
-> รับสอนตั้งแต่ มzwz4-ปริญญาตรี ปี 4
*รับสอนพิเศษไมโครคอนโทรลเลอร์
-> รับสอนตั้งแต่ มzwz4-ปริญญาตรี ปี 4
*รับสอนพิเศษ ประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ โปรแกรม Matlab (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย MatLab)
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
-> รับสอนนักเรียนสาย ปzwzวzwzส (สอบไม่ติดคืนเงิน)
*สอนพิเศษ เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมทุกสาขา
-> รับสอนนักเรียนสาย ปzwzวzwzส
*สอนพิเศษ Micro Controller (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม Micro Controller)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Visual C++, สอนพิเศษ Visual Basic,สอนพิเศษ Delphi, สอนพิเศษ Pascal (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Java และ สอนพิเศษ LabView 8zwz5 (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป

*รับทำวิทยานิพนธ์ (ปzwzตรี, ปzwzโท) เช่น Digital image processing, Digital signal processing,Electronic circuit
*รับโปรเจค Micro Controller, Digital image processing, Digital signal processing,Electronic circuit

ทุกวิชา ฟรีสำหรับหนังสือแบบเรียน
ลงเรียนเรียนกับเราวันนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มลูกค้าในเครือ iBook Engineering
และ ลงโปรแกรม ฟรี ในวิชาที่ต้องใช้โปรแกรม

หจก iBook Engineering ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น IC, Microcontroller, RFID เป็นต้น
และหลอด LED ทุกชนิดที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย ลูกค้าสามารถดู / ดาว์นโหลด catalog
ได้ที่ wwwzwzibookengineeringzwzcom / wwwzwzibookengineeringzwzwordpresszwzcom
ติดต่อสัมพันธ์สาขากรุงเทพที่คุณบรรจบ xxx-430xxx0 ติดต่อสัมพันธ์สาขาขอนแก่นที่คุณณัฐชัย xxx-1498893
หรือที่ ibookengineering@gmailzwzcom

ราคา 0 บาท รับสอน การศึกษา ขนาด

ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 28003
ผู้ประกาศ : นาย ภาธสุ
เบอร์โทรติดต่อ : 66933201455
อีเมล : musicandengineering@gmail.com
วันที่ประกาศ : 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:37:35 น.
วันที่หมดอายุ : 10 กันยายน 2556
IP : 110.164.45.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 5849 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา