นมผึ้ง ausway แบ่งขาย 30เม็ด,60เม็ด - กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
ขาย เสริมสวย, ความงาม » 52428

นมผึ้ง ausway แบ่งขาย 30เม็ด,60เม็ด - กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

นมผึ้ง หรือ รอยัลเยลลี (royal jelly) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 294 พzwzศzwz 2548 เรื่องรอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลีนั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของผึ้งที่ใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนของผึ้งนางพญา มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว และให้หมายรวมถึงรอยัลเยลลีที่นำไประเหยน้ำออกจนแห้งด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ดหรือลักษณะอื่น (กระทรวงสาธารณสุข, 2548)

นมผึ้งเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนของผึ้ง และผึ้งนางพญา ซึ่งเป็นสารอาหารที่ผลิตขึ้นโดยผึ้งงาน (Apis mellifera) หรือ ผึ้งนางพยาบาล (nurse bees) ในช่วงอายุ 7 วัน ซึ่งผึ้งงานเป็นผึ้งเพศเมียเช่นเดียวกับผึ้งนางพญา นมผึ้งจะขับออกจากจากต่อมไฮโปฟาริงค์ (hypo-pharyngeal gland) และต่อมน้ำลาย (mandibular gland) ที่อยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงาน (Antinellia et alzwz, 2003) ซึ่งนมผึ้งจะถูกสร้างขึ้นจากที่ต่อมไฮโปฟาริงค์มากกว่าที่ต่อมน้ำลาย นอกจากนี้ต่อมน้ำลายยังสามารถสร้างกรด 10-hydroxy-2-decenoic (10-HDA) และกรดไขมันอื่นๆ อีกด้วย (Townsend & Lucus, 1940) ผึ้งงานจะคายนมผึ้งออกจากปากใส่ลงในหลอดรวงตัวอ่อน (brood cells) นอกจากนั้นผึ้งงานจะป้อนนมผึ้งให้แก่ผึ้งนางพญาตั้งแต่เป็นหนอนตัวอ่อนจนกลายเป็นผึ้งนางพญาที่สมบรูณ์ (สิริวัฒน์, 2540) ผึ้งทั่วไปได้รับนมผึ้งเพียงแค่ 3 วันแรก ซึ่งมีเฉพาะตัวอ่อนที่เจริญไปเป็นผึ้งนางพญาเท่านั้นที่ได้รับนมผึ้งตลอดชีวิต (พิชัย และสมนึก, 2537) เหตุนี้จึงถูกเรียกว่า อาหารทิพย์ วุ้นทิพย์ วุ้นราชินี อาหารราชินี หรือ อาหารนางพญา (ประไพศรี, 2537)
นมผึ้งใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของหนอนตัวอ่อนของทั้งผึ้งงาน และตัวอ่อนที่เจริญไปเป็นผึ้งนางพญา ซึ่งตัวอ่อนของผึ้งนางพญาจะได้รับนมผึ้งมากกว่าตัวอ่อนของผึ้งงาน ส่งผลให้ผึ้งนางพญามีรูปร่างใหญ่โต และสวยงามกว่าผึ้งงาน (รูปที่ 2zwz1) อีกทั้งยังมีอายุยืนกว่าผึ้งชนิดอื่น ซึ่งมีช่วงอายุยืนกว่าผึ้งงานทั่วไป 10-20 เท่า และสามารถออกไข่เพื่อสืบพันธุ์ได้ สามารถออกไข่ได้ตลอดเวลาจนสิ้นสุดอายุขัย วางไข่วันละประมาณ 2,000-3,000 ฟอง (สุภาภรณ์, 2539)

นมผึ้งที่ผลิตได้ต่อรังจะมีปริมาณน้อยมาก ผึ้งงาน 1 รัง (ประมาณ 60,000 ตัวขึ้นไป) จะสามารถผลิตนมผึ้งได้เพียงวันละ 1zwz5-3zwz3 g เท่านั้น การผลิตนมผึ้งเพื่อการค้าจะเก็บทุก 3 วันประมาณ 5-10 g/วัน ปริมาณการผลิตนมผึ้งของผึ้งงานจะแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหาร และสภาพแวดล้อม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2528; พิชัย, 2524; Morse, 1975)
+ ประโยชน์ของนมผึ้ง +

1zwz คุณค่าทางโภชนาการของนมผึ้ง
นมผึ้งเป็นแหล่งของสารอาหารที่ครบถ้วน มีทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ รวมถึงสารประกอบชีวเคมี เช่น เอนไซม์ เป็นต้น ได้มีการเปรียบเทียบสารอาหารของน้ำนมวัวกับนมผึ้ง พบว่านมผึ้งมีปริมาณโปรตีนมากกว่านมวัวประมาณ 5 เท่า มีคาร์โบไฮเดรตมากกว่าประมาณ 3 เท่า และมีปริมาณวิตามินที่มากกว่าในนมวัว (วัฒนะ, 2546)
2zwz คุณค่าทางการแพทย์ และทางยารักษาโรค
ได้มีการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยา พบว่านมผึ้งมีคุณประโยชน์ ดังนี้
นมผึ้งมีกรด 10 hydroxy-2-decenoic หรือ 10-HDA มีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่ากรด 10-HDA มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียหลายชนิด ซึ่งฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียมักพบในกรดไขมันที่มีคาร์บอน 6 อะตอม จะมีฤทธิ์สูงสุด และกรด 10-HDA มีฤทธิ์สูงกว่ากรดไขมันตัวอื่นที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมเท่ากัน โดยกรด 10-HDA มีประสิทธิภาพประมาณ 75% ของเพนนิซิลิน (penicilin) ฤทธิ์นี้จะหมดไปถ้าเก็บรักษานมผึ้งที่อุณหภูมิห้องนาน 30-40 วัน (ประไพศรี, 2537) กรด 10-HDA สามารถต้านการเจริญของแบคทีเรียทั้งแกรมบวก และแกรมลบ รวมทั้งเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทั่วๆ ไป เช่น Proteus Vularis หรือ Pseudomonas aeruginosa ฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของนมผึ้งจะสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเก็บนมผึ้งออกจากรัง หลังจากนั้นฤทธิ์จะลดลงสู่ระดับคงที่ (ตรีทิพย์, 2528)

นอกจากนั้นยังพบว่านมผึ้งมีฤทธิ์ในการต้านสารกัมมันตรังสี และต้านการเจริญ และช่วยยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็ง (Bincoletto et alzwz, 2005; Majtan et alzwz, 2006) ลดอาการอักเสบของเซลล์มะเร็ง (Townsend et alzwz, 1960) และจากการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายมาก พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับนมผึ้งมีการอักเสบรอบก้อนมะเร็งน้อยกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอก (placebo) ซึ่งหมายถึง สารที่ไม่ก่อเกิดขบวนการทางเภสัชในการรักษา มีลักษณะปรากฏภายนอกเหมือนยาจริง (ยาที่ออกฤทธิ์ตามกลไกเภสัชศาสตร์) แล้วนำมาใช้ในการแพทย์ ซึ่งเป็นยาที่ใช้มากในการศึกษาวิจัย ถูกใช้เป็นตัวอ้างอิงเปรียบเทียบเพื่อควบคุมการทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบยา เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของยาจริง (Hart, 1999)

อะเซทิลคอลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นต่อระบบการทำงานของประสาทในมนุษย์ มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดจึงสามารถช่วยลดความดันเลือดได้ (Shimoda et alzwz, 1978)

สารมีฤทธิ์คล้ายอินซูลิน (insulinlike peptide) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด (Fujii et alzwz, 1990) มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด

กรดซีบาสิด (sebacid acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อราที่ผิวหนัง และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด (อิทธิพล, 2545)

ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ช่วยให้ผิวหนังสดใส และไร้สิวฝ้า (สุภาภรณ์, 2539) ส่วนไอโนซิทอล (inositol) ซึ่งช่วยขจัดไขมันตกค้างในตับ ลดคอเลสเทอรอลในเส้นเลือด (Nakajin et alzwz, 1982) และยังเป็นสารต้านความเครียด และช่วยบำรุงรักษาเส้นผม ช่วยเสริมการสร้างคอลาเจน (Miyata et alzwz, 2004)
นอกจากนี้นมผึ้งยังมีคุณสมบัติในการเสริมการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิง กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง (Mishima et alzwz, 2005; Husein & Haddad, 2006; Kridli & Al-Khetib, 2006) เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมและป้องกันภาวะกระดูกพรุน ช่วยสร้างเม็ดเลือดและความแข็งแรงของกระดูกในเด็กเล็ก และคนสูงอายุ จะเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก และช่วยการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ช่วยดูดซับอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น (Hidaka et alzwz, 2006) และช่วยรักษาบาดแผล และป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

จากการศึกษาในระบบทางเดินอาหารของหนูทดลอง พบว่าลดอัตราการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูได้ (Fujii et alzwz, 1990) มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Buratti et alzwz, 2007; Jamnik et alzwz, 2007; Nagai et alzwz, 2006)

ราคา 300฿,550฿ ขาย เสริมสวย, ความงาม ขนาด 1,500mg

แขวง- - จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 52428
ผู้ประกาศ : Abbie
เบอร์โทรติดต่อ : 0926249428
อีเมล : Aussieabbie.tn@gmail.com
วันที่ประกาศ : 06 ธันวาคม 2557 เวลา 18:38:23 น.
วันที่หมดอายุ : 06 กุมภาพันธ์ 2558
IP : 49.230.157.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 2086 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา